เป็นองค์กรหลัก 

ด้านระบบบริการสุขภาพ

และระบบสุขภาพ

ภาคประชาชน